���� ������� | English | ��� �������� | ������� ��� | ����� ������ | ���
UNDP United Nations Development Programme UNDP
������ ����� ����� �� ����� ������� UNDP-POGAR

     ����� ������ >> ������� ������� >> ������ ����� ������ (��� �������� ���������)

    * ������ ������
    * ������ ����� �����
    * ������ ����� ��� ��������
    * ������ �������
    * ������ ��������
    * ������ ����� ���������
    * ������ ������� ����� �������
    * ������� ������
    * ������ �������
    * ������ ����� ���������
    * ������ �������� �������
    * ������ ������ �������
    * ������ ������� �������� �����������
    * ������ �������
���� ����� ����� ������ ����� ������ ��� �� �������� �� ������� ���� �� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ������� ���� ��� ������� (��� ����� 1975 - 2006). ��� �� ������ ���� �� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ���. ���� ���� ������ ��� ������ �������.

������ ����� ���������: (���� ������ ������ ������ ���� �� ������� �����)
������/��� ����� (���� ������ ������ �� �������):

����� ������ (�� ��� 1975 � 2006 �� ������ ��� �����1 ��� �� �����2)
�����1 (�����: yyyy):      �����2 (�����: yyyy):

����� (���� ������ 5 �� ���):

������
������
������
�����
��������
��������
����
�����
�������
�������
������
���
����
�����
���
������
�������
�������
������
�����

��� ����� �������:
���     �����     ����     ����� ������ �������

      
���� ������